Virtual Machine

Thêm custom rule firewall cho ESXiTương tự ufw, iptable của centos, ubuntu, ESXi cũng có firewall của riêng mình. Mặc định ESXi đã tạo sẵn 1 số rule, chúng ta có thể thao tác với các rule này trên web quản trị


Tuy nhiên một có một số hạn chế như: chỉ đi ra ngoài qua outgoing port mặc định: 80, 22, 443.v.v
Khi đó cần tạo thêm rule mới cho nhu cầu của mình. Cách mở thêm rule như sau:
SSH vào máy chủ ESXi, sửa file /etc/vmware/firewall/custom.xml
nếu không có thì tạo mới.
Thêm rule vào theo định dạng sau:

<ConfigRoot>
 <service id='0100'>
  <id>sshClient-2222</id>
  <rule>
   <direction>outbound</direction>
   <protocol>tcp</protocol>
   <porttype>dst</porttype>
   <port>2222</port>
  </rule>
  <enabled>true</enabled>
  <required>false</required>
 </service>

 <service id='0101'>
  <id>NFSClient-2049</id>
  <rule>
   <direction>outbound</direction>
   <protocol>tcp</protocol>
   <porttype>dst</porttype>
   <port>2049</port>
  </rule>
  <enabled>true</enabled>
  <required>false</required>
 </service>

</ConfigRoot>

Sau đó refresh lại firewall

esxcli network firewall refresh

 


Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button