Virtual Machine

bật SNMP trên esxi 6.5

Có thể làm nhiều thứ trên GUI của ESXI tuy nhiên, không thể bật snmp từ trang quản trị, do mặc định snmpd không có cấu hình nên không start được

Dưới đây là cách xử lý:
Truy cập SSH vào máy chủ ESXi (nếu chưa bật SSH thì enable lên trong màn hình service ở hình trên là được)
Sau khi SSH, làm theo dưới đây:

[[email protected]:~] esxcli system snmp set --communities communitystring
[[email protected]:~] esxcli system snmp set --enable true
[[email protected]:~] esxcli network firewall ruleset set --ruleset-id snmp --allowed-all true
Already allowed all ip
[[email protected]:~] esxcli network firewall ruleset set --ruleset-id snmp --enabled true
[[email protected]:~] /etc/init.d/snmpd restart
root: snmpd Running from interactive shell, running command: esxcli system snmp set -e false.
root: snmpd setting up resource reservations.
root: snmpd opening firewall port(s) for notifications.
root: snmpd watchdog for snmpd started.
[[email protected]:~]

Đã xong, tiến hành add đối tượng ESXi vào các tool monitor

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button